:

...
14 เม.ย. 66
...
18 เม.ย. 66
กิจกรรม สานสัมพันธ์พี่น้องสองวิทยาเขต...

กิจกรรม
18 เม.ย. 66
07:00 น. - 17:00 น.
...
20-21 ก.ค. 66
...
19 เม.ย. 66
อบรม ด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ในชุมชน...

อบรม
19 เม.ย. 66
08:30 น. - 16:30 น.
...
16-18 เม.ย. 66
สรงน้ำพระ เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ 2566...

กิจกรรม
16-18 เม.ย. 66
08:00 น. - 18:00 น.
...
29 เม.ย. 66
โครงการ English for Job Application...

อบรม
29 เม.ย. 66
09:00 น. - 17:00 น.
...
5-7 ก.ค. 66
...
11-12 พ.ค. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
11-12 พ.ค. 66
08:00 น. - 16:30 น.
...
25-26 พ.ค. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
25-26 พ.ค. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
27-28 พ.ค. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
27-28 พ.ค. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
8-9 มิ.ย. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
8-9 มิ.ย. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
10-11 มิ.ย. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
10-11 มิ.ย. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
15-16 มิ.ย. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
15-16 มิ.ย. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
22-23 มิ.ย. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
22-23 มิ.ย. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
24-25 มิ.ย. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
24-25 มิ.ย. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
5-6 ก.ค. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
5-6 ก.ค. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
7-8 ก.ค. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
7-8 ก.ค. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
13-14 ก.ค. 66
อบรมหลักสูตรเบ้าหลอม TSU Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต รุ่นที่...

อบรม
13-14 ก.ค. 66
08:00 น. - 17:30 น.
...
26-28 เม.ย. 66
โครงการ ค่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร...

กิจกรรม
26-28 เม.ย. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
8 พ.ค. 66
กิจกรรมการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์จา...

กิจกรรม
8 พ.ค. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
26-28 พ.ค. 66
...
19-23 มิ.ย. 66
โครงการฝึกอบรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่3...

อบรม
19-23 มิ.ย. 66
08:30 น. - 08:30 น.
...
2-3 พ.ค. 66
อบรมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Design Thinking...

อบรม
2-3 พ.ค. 66
09:00 น. - 17:00 น.
...
31 พ.ค. 66
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติคณะศิลปศาสตร์ ภาษา มนุษย...

ประชุม/สัมมนา
31 พ.ค. 66
09:00 น. - 17:00 น.
...
8 พ.ค. 66
โครงการการจัดทำผลงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำ...

อบรม
8 พ.ค. 66
08:45 น. - 17:00 น.
...
8 พ.ค. 66
ประชุมหารือจัดทำ Benchmark...

ประชุม/สัมมนา
8 พ.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
9 พ.ค. 66
...
8-10 พ.ค. 66
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำกลุ่มองค์กรนิสิต 2 วิทยาเขต ประจำปีก...

กิจกรรม
8-10 พ.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
22-24 พ.ค. 66
ประชุม THE IMT-GT VARSITY COUNCIL STRATEGIC PLANNING WORKSHO...

ประชุม/สัมมนา
22-24 พ.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
1 พ.ค. 66
ประชุมชี้แจงการกู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2566 สำหรับนิสิตผู้กู้ยืม...

ประชุม/สัมมนา
1 พ.ค. 66
08:00 น. - 12:00 น.
...
1-24 พ.ค. 66
โครงการ ตามล่าลูกน้ำยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก ครั้งที่ 2...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
1-24 พ.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
10 พ.ค. 66
กิจกรรม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2...

กิจกรรม
10 พ.ค. 66
09:00 น. - 13:30 น.
...
12 พ.ค. 66
กิจกรรม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2...

กิจกรรม
12 พ.ค. 66
09:00 น. - 13:30 น.
...
15 พ.ค. 66
กิจกรรม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2...

กิจกรรม
15 พ.ค. 66
10:00 น. - 12:00 น.
...
19 พ.ค. 66
กิจกรรม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2...

กิจกรรม
19 พ.ค. 66
09:00 น. - 17:00 น.
...
23 พ.ค. 66
กิจกรรม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2...

กิจกรรม
23 พ.ค. 66
09:59 น. - 16:00 น.
...
24 พ.ค. 66
กิจกรรม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2...

กิจกรรม
24 พ.ค. 66
13:30 น. - 16:00 น.
...
25 พ.ค. 66
กิจกรรม ฝ่ายบริหารวิทยาเขตพัทลุง สัญจร ครั้งที่ 2...

กิจกรรม
25 พ.ค. 66
09:00 น. - 12:00 น.
...
4 พ.ค. 66
...
7 พ.ค. 66
การจัดสอบ TSU-TEP...

การจัดสอบ
7 พ.ค. 66
10:00 น. - 12:00 น.
...
28 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
หน่วยจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ex...

การจัดสอบ
28 เม.ย. 66 - 2 พ.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
26-30 พ.ค. 66
...
3 พ.ค. 66
ประชุมนิสิตที่ประสงค์ขอกู้ยืมกยศ. รายเก่าเลื่อนชั้นปี เพื่อด...

กิจกรรม
3 พ.ค. 66
09:00 น. - 12:00 น.
...
14 พ.ค. 66
โครงการพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแก่นิสิตพิการ...

กิจกรรม
14 พ.ค. 66
09:00 น. - 17:00 น.
...
17-19 มิ.ย. 66
อบรมหลักสูตร Heightening Competencies นักนวัตกรรมเทคโนโลยีเช...

อบรม
17-19 มิ.ย. 66
08:00 น. - 17:59 น.
...
25 ก.ค. 66
อบรมหลักสูตร Heightening Competencies การพัฒนาเทคโนโลยี นวัต...

อบรม
25 ก.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
3-5 ส.ค. 66
อบรมหลักสูตร Heightening Competencies : นักนวัตกรรมสังคม...

อบรม
3-5 ส.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
7 พ.ค. 66
ประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยทั...

กิจกรรม
7 พ.ค. 66
08:00 น. - 16:00 น.
...
6-7 พ.ค. 66
กิจกรรม Workshop พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ...

อบรม
6-7 พ.ค. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
4 พ.ค. 66 - 15 มิ.ย. 66
นิทรรศการ Songkhla Art...

กิจกรรม
4 พ.ค. 66 - 15 มิ.ย. 66
10:30 น. - 17:30 น.
...
18 พ.ค. 66
รับฟังความคิดเห็นต่อการปรับโครงสร้างองค์กรของมหาวิทยาลัยทักษ...

กิจกรรม
18 พ.ค. 66
08:30 น. - 15:30 น.
...
11 พ.ค. 66
Science TSU Talk Live talk TCAS 3 เรียนวิทย์สาขาอะไรดี...

ถ่ายทอดสด
11 พ.ค. 66
12:00 น. - 12:50 น.
...
12 พ.ค. 66
TSUTalk ep.3 พลาสติกชีวภาพกินได้จากวัตถุดิบในท้องถิ่น...

ถ่ายทอดสด
12 พ.ค. 66
14:00 น. - 15:00 น.
...
15-16 พ.ค. 66
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบการดูแลและเสริมสร้างศักย...

กิจกรรม
15-16 พ.ค. 66
09:30 น. - 17:00 น.
...
15 พ.ค. 66
เปิดตัวผลิตภัณฑ์ แบรนด์ TSU X SRINAKA MODEL...

ถ่ายทอดสด
15 พ.ค. 66
10:00 น. - 12:00 น.
...
17 พ.ค. 66
...
16 พ.ค. 66
TSUTalk EP.4 ผลิตภัณฑ์แปรรูปข้าวสังข์หยดอินทรีย์มูลค่าสูงช่ว...

ถ่ายทอดสด
16 พ.ค. 66
11:00 น. - 12:00 น.
...
19 พ.ค. 66
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยและภาวะฉุกเฉิน...

อบรม
19 พ.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
12 มิ.ย. 66
...
18 พ.ค. 66
รายการ ABI Live Talk หัวข้อ Food&Cosmetic ทางเลือกอาชีพย...

ถ่ายทอดสด
18 พ.ค. 66
12:00 น. - 12:45 น.
...
30 พ.ค. 66
อบรมการทำเครื่องดื่มทางเลือกเพื่อสุขภาพ...

อบรม
30 พ.ค. 66
08:00 น. - 16:00 น.
...
22 พ.ค. 66
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีการศึกษา 25...

กิจกรรม
22 พ.ค. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
23 พ.ค. 66
โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำปีการศึกษา 25...

กิจกรรม
23 พ.ค. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
26-28 พ.ค. 66
กิจกรรมค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (Summer Camp)...

กิจกรรม
26-28 พ.ค. 66
09:00 น. - 17:00 น.
...
25 พ.ค. 66
รายการ ABI Live Talk TCAS 4 เลือกคณะที่ใช่ สู่อาชีพที่ชอบ...

ถ่ายทอดสด
25 พ.ค. 66
12:00 น. - 12:45 น.
...
7 มิ.ย. 66
...
1 มิ.ย. 66
ประเพณีทำบุญ บวงสรวงพระภูมิเจ้าที่และเซ่นไหว้ปู่เลียบ...

กิจกรรม
1 มิ.ย. 66
09:00 น. - 11:00 น.
...
15 มิ.ย. 66
Handcraft Workshop : DIY Natural Lipstick หลักสูตร การทำผลิต...

อบรม
15 มิ.ย. 66
08:00 น. - 16:00 น.
...
25-31 พ.ค. 66
นิทรรศการ ธีใครธีมัน Thesis Exhibition ผลงานศิลปะการออกแบบนิ...

กิจกรรม
25-31 พ.ค. 66
10:00 น. - 20:00 น.
...
9 มิ.ย. 66
อบรม ขายของทั่วไทยให้ปัง ด้วยออนไลน์...

อบรม
9 มิ.ย. 66
08:30 น. - 16:30 น.
...
16 มิ.ย. 66
อบรม หัวข้อ กลยุทธ์ทรัพย์สินทางปัญญาและการขับเคลื่อนเทคโนโลย...

อบรม
16 มิ.ย. 66
08:30 น. - 16:30 น.
...
2 มิ.ย. 66
...
19 มิ.ย. 66
ประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ คณะอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ประจำปี...

กิจกรรม
19 มิ.ย. 66
13:30 น. - 15:30 น.
...
2 มิ.ย. 66
...
11 มิ.ย. 66
สอบ TOEFL ITP แบบ Paper-based Test...

การจัดสอบ
11 มิ.ย. 66
09:00 น. - 16:00 น.
...
18 ส.ค. 66
การประกวดทักษะการใช้ภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษา ภาคใต้ ครั้งที่ ...

กิจกรรม
18 ส.ค. 66
08:00 น. - 15:30 น.
...
17 มิ.ย. 66
การอบรมเชิงปฏิบัติการ HR for Non-HR: การเพิ่มประสิทธิภาพในงา...

อบรม
17 มิ.ย. 66
08:00 น. - 16:00 น.
...
5 มิ.ย. 66
...
6 มิ.ย. 66
...
16-18 ส.ค. 66
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
16-18 ส.ค. 66
08:00 น. - 18:00 น.
...
8 ก.ค. 66
สอบ TOEIC รอบเดือนกรกฎาคม 2566...

การจัดสอบ
8 ก.ค. 66
08:00 น. - 16:59 น.
...
15 มิ.ย. 66
...
23 มิ.ย. 66
การเสวนาหัวข้อ นวัตกรรมเกษตรและอาหารสู่ความยั่งยืนแห่งอนาคต ...

กิจกรรม
23 มิ.ย. 66
15:30 น. - 16:30 น.
...
20 มิ.ย. 66
เปิดโลกนวัตกรรม เปิดบ้านอุทยานวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสังคม มห...

กิจกรรม
20 มิ.ย. 66
09:00 น. - 12:00 น.
...
11-20 ส.ค. 66
งานเกษตรแฟร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2566...

กิจกรรม
11-20 ส.ค. 66
09:00 น. - 00:00 น.
...
17-19 ส.ค. 66
มหกรรมผลงานวิจัยและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยทักษิณ TSU Innovation ...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
17-19 ส.ค. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
24 มิ.ย. 66
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2566...

ประชุม/สัมมนา
24 มิ.ย. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
22 มิ.ย. 66
กิจกรรมปลูกต้นไม้ ในวันปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจำปีการศึกษา 256...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
22 มิ.ย. 66
08:00 น. - 08:30 น.
...
23-24 ส.ค. 66
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ SEMALU III...

กิจกรรม
23-24 ส.ค. 66
08:00 น. - 18:00 น.
...
30 มิ.ย. 66
งานมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั...

กิจกรรม
30 มิ.ย. 66
09:30 น. - 12:00 น.
...
1 ก.ค. 66
ปฐมนิเทศนิสิตใหม่ LAW TSU66...

กิจกรรม
1 ก.ค. 66
08:00 น. - 16:00 น.
...
30 มิ.ย. 66
...
13-14 ก.ค. 66
อบรม หลักสูตร MC Onboarding : MC มือใหม่ TSU Young Ambassado...

อบรม
13-14 ก.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
25 ก.ค. 66
...
12 ก.ค. 66
โครงการการวิจัยเชิงวิชาการและการตีพิมพ์เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทา...

อบรม
12 ก.ค. 66
13:00 น. - 16:00 น.
...
26 ก.ค. 66
อบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตร : การผลิตคราฟต์โซดา CRAFT SODA...

อบรม
26 ก.ค. 66
10:00 น. - 16:00 น.
...
4-5 ส.ค. 66
งาน Craft Cuisine & Cosmetics 2023...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
4-5 ส.ค. 66
08:00 น. - 21:00 น.
...
7 ก.ค. 66
ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือชีวิตฉุกเฉิน สำหรับบุคลากร...

กิจกรรม
7 ก.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
6 ก.ค. 66
ไหว้ครู ปาริชาตน้อมวันทา ระลึกคุณอาจารย์ ประจำปีการศึกษา 256...

กิจกรรม
6 ก.ค. 66
09:00 น. - 12:00 น.
...
8 ก.ค. 66
โครงการ EDUCA Roadshow 2023...

กิจกรรม
8 ก.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
7 ก.ค. 66
สัมมนาของสภามหาวิทยาลัย บทบาทของคณะในการสร้างผลงานวิจัยด้านว...

ประชุม/สัมมนา
7 ก.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
23 ก.ค. 66
กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะด้านการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษและกา...

อบรม
23 ก.ค. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
25-27 ส.ค. 66
โครงการเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research Market R2M) ระดับมหาวิ...

กิจกรรม
25-27 ส.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
14 ก.ค. 66
Cultural Creative Workshop กิจกรรมเรียนรู้การจัดการ Content ...

กิจกรรม
14 ก.ค. 66
14:49 น. - 14:49 น.
...
15-16 ก.ค. 66
ขอเชิญร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษ...

กิจกรรม
15-16 ก.ค. 66
09:00 น. - 12:00 น.
...
25 ก.ค. 66
อบรมการตั้งตำรับสูตรลิปสติกจากสารธรรมชาติ...

อบรม
25 ก.ค. 66
19:42 น. - 19:43 น.
...
16 ส.ค. 66
โครงการพัฒนาผู้ประกอบการเพื่อการส่งออกสินค้าไปต่างประเทศ...

อบรม
16 ส.ค. 66
08:00 น. - 16:30 น.
...
21 ก.ค. 66
โครงการซักซ้อมความเข้าใจงานสารบรรณและการเขียนหนังสือราชการ...

กิจกรรม
21 ก.ค. 66
09:00 น. - 12:00 น.
...
19 ก.ค. 66
TSU-On the Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ปีที่ 2...

กิจกรรม
19 ก.ค. 66
12:30 น. - 17:00 น.
...
18 ส.ค. 66
โครงการแข่งขันการตอบปัญหาทางอุตสาหกรรมเกษตรและชีวภาพ ABI Qui...

การจัดสอบ
18 ส.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
20 ก.ค. 66
กิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ CRAFT BEER WORKSHOP...

อบรม
20 ก.ค. 66
13:30 น. - 20:00 น.
...
19 ก.ค. 66
การลงนามรับรองการปฏิบัติงาน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 256...

กิจกรรม
19 ก.ค. 66
08:00 น. - 13:00 น.
...
31 ก.ค. 66
กิจกรรมแนวทางการเขียนข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบปร...

อบรม
31 ก.ค. 66
08:30 น. - 16:30 น.
...
26 ก.ค. 66
งานแถลงข่าวการจัดงาน Craft Cuisine & Cosmetics 2023...

ถ่ายทอดสด
26 ก.ค. 66
18:00 น. - 19:24 น.
...
26 ก.ค. 66
โครงการสัมมนาที่ปรึกษาองค์กรนิสิต ประจำปีการศึกษา 2566...

ประชุม/สัมมนา
26 ก.ค. 66
09:00 น. - 16:30 น.
...
3 ส.ค. 66
กิจกรรม Research Workshop Topic: How to Get Published in a S...

กิจกรรม
3 ส.ค. 66
13:30 น. - 15:30 น.
...
16-17 ส.ค. 66
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยทักษิณ ปีการศึกษา 2...

กิจกรรม
16-17 ส.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
17-19 ส.ค. 66
TSU PT Open House 55th Anniversary...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
17-19 ส.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
9 ส.ค. 66
TSU-On the Move เคลื่อนเปลี่ยนสู่อนาคต ปีที่ 2...

กิจกรรม
9 ส.ค. 66
12:30 น. - 17:00 น.
...
8 ส.ค. 66
บรรยายพิเศษ การขับเคลื่อนพันธกิจบริการวิชาการรับใช้สังคมเพื่...

กิจกรรม
8 ส.ค. 66
09:00 น. - 12:00 น.
...
9 ส.ค. 66
กิจกรรม Tea Talk ประจำเดือน สิงหาคม...

กิจกรรม
9 ส.ค. 66
07:30 น. - 08:30 น.
...
9 ส.ค. 66
โครงการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2...

กิจกรรม
9 ส.ค. 66
17:00 น. - 20:00 น.
...
16 ส.ค. 66
กิจกรรม คิดบวก ชีวิตบวก...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
16 ส.ค. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
17-19 ส.ค. 66
กิจกรรม TSU Innovation fair...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
17-19 ส.ค. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
9-10 ส.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการ การยกระดับการบริการวิชาการเพื่อสร้างคุณค่...

อบรม
9-10 ส.ค. 66
09:00 น. - 17:00 น.
...
9-10 ส.ค. 66
การแข่งขัน Pitching Academic Service Idea Hacks 2023 ด้านการ...

กิจกรรม
9-10 ส.ค. 66
09:00 น. - 17:00 น.
...
17-19 ส.ค. 66
TSU Innovation Fair 2023: 55 นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนสังคม...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
17-19 ส.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
18 ส.ค. 66
กิจกรรม WORKSHOP การตกแต่งจานอาหารจาก LOCAL สู่เลอค่า...

กิจกรรม
18 ส.ค. 66
13:30 น. - 17:00 น.
...
17 ส.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการ ผ้าเขียนลายโบราณด้วยสีธรรมชาติ การสร้างลว...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
17 ส.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
23 ส.ค. 66
กิจกรรม LOVE IN LOVE รักอย่างปลอดภัยภูมิใจในตัวตน LGBTQ+...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
23 ส.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
26 ส.ค. 66
กิจกรรมการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
26 ส.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
19-20 ส.ค. 66
หนนหรอยแต่แรก เดินหลาดตากลม ชมวิถีพื้นบ้าน สืบสานวัฒนธรรมใต้...

กิจกรรม
19-20 ส.ค. 66
13:00 น. - 22:00 น.
...
19 ส.ค. 66
กิจกรรม Love is love รักด้วยความเข้าใจ (LGBTQ+)...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
19 ส.ค. 66
08:00 น. - 12:00 น.
...
23 ส.ค. 66
กิจกรรม Social Media Content Creator (TikTok)...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
23 ส.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
30 ส.ค. 66
กิจกรรม Social Media Content Creator (YouTube)...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
30 ส.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
19 ส.ค. 66
การประกวด PITCHING การต่อยอดภูมิปัญญาสู่เชิงพาณิชย์...

กิจกรรม
19 ส.ค. 66
09:00 น. - 12:00 น.
...
22 ส.ค. 66
การอบรมหลักสูตร DIY ลิปสติกจากสารธรรมชาติ...

อบรม
22 ส.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
5-6 ก.ย. 66
ECBA MARKET เทศกาลเด็กปล่อยของ...

กิจกรรม
5-6 ก.ย. 66
16:00 น. - 22:00 น.
...
16 ก.ย. 66
...
23 ส.ค. 66
กิจกรรมซึมเศร้า เราเข้าใจ...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
23 ส.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
23 ส.ค. 66
โครงการรณรงค์รวมพลังรวมใจป้องกันควบคุม โรคไข้เลือดออก...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
23 ส.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
24 ส.ค. 66
โครงการ Inspiration From Movie...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
24 ส.ค. 66
12:30 น. - 17:00 น.
...
23 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66
การแข่งขันกีฬา มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ครั้งที่ 16 ...

กิจกรรม
23 ส.ค. 66 - 2 ก.ย. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
25 ส.ค. 66
กิจกรรม สัมมนาเท่ ภายใต้โครงการมหกรรมเมืองลุงเท่ ครั้งที่ 2 ...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
25 ส.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
7 ก.ย. 66
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา ด...

อบรม
7 ก.ย. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
27 ส.ค. 66
กิจกรรมการเข้าใจตนเองและเข้าใจผู้อื่น...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
27 ส.ค. 66
08:00 น. - 12:00 น.
...
9 ก.ย. 66
กิจกรรมTSU Smart ประจำปีการศึกษา 2566...

กิจกรรมนอกชั้นเรียน
9 ก.ย. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
20 ต.ค. 66
55 ปี ม.ทักษิณ คืนความดีสู่สังคม ผ่านหนังกลางแปลง...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
20 ต.ค. 66
16:00 น. - 22:00 น.
...
7-8 ต.ค. 66
ค่าย ABI BOOST CAMP #1 ตอน ABI LOVE at first Meet...

กิจกรรม
7-8 ต.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
2 ต.ค. 66
คอนเสิร์ต 55 ปีรวมใจ มหาวิทยาลัยทักษิณ...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ต.ค. 66
13:00 น. - 20:00 น.
...
18-20 ต.ค. 66
อบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารเชิงกลยุทธ์ทางสาธารณสุข รุ่นท...

อบรม
18-20 ต.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
28 ก.ย. 66
งานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ...

กิจกรรม
28 ก.ย. 66
13:00 น. - 18:00 น.
...
27 ก.ย. 66
...
13 ก.ย. 66
โครงการ JUST DO IT รักษ์โลก เริ่มต้นที่ตัวเรา...

กิจกรรม
13 ก.ย. 66
12:45 น. - 15:00 น.
...
13 ก.ย. 66
พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Thermal Management Laborat...

กิจกรรม
13 ก.ย. 66
10:00 น. - 12:00 น.
...
24 ก.ย. 66
พิธีไหว้ครู-ครอบครูดนตรีไทย ประจำปี ๒๕๖๖...

กิจกรรม
24 ก.ย. 66
07:00 น. - 17:00 น.
...
26 ก.ย. 66
การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterpr...

กิจกรรม
26 ก.ย. 66
17:00 น. - 18:30 น.
...
16-17 พ.ย. 66
การประชุมวิชาการระดับชาติการแพทย์แผนไทยและการสาธารณสุขวิจัย ...

กิจกรรม
16-17 พ.ย. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
25-29 ก.ย. 66
SMART FOR ALL 9th Digital Learning Community...

กิจกรรม
25-29 ก.ย. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
4 ต.ค. 66
ประเพณีก่อนสวมครุย ต้องลุยโคลน ครั้งที่ 3...

กิจกรรม
4 ต.ค. 66
13:00 น. - 17:00 น.
...
11 ต.ค. 66
อบรม การสร้างสื่อแบบ Active Learning บน Power Point ด้วยโปรแ...

อบรม
11 ต.ค. 66
13:00 น. - 14:30 น.
...
7 ต.ค. 66 - 12 พ.ย. 66
อบรมเชิงปฏิบัติในโครงการ Up Skill - Re Skill เพิ่มสมรรถนะ to...

อบรม
7 ต.ค. 66 - 12 พ.ย. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
1 ต.ค. 66
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำ...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
1 ต.ค. 66
08:00 น. - 12:00 น.
...
4 ต.ค. 66
บริจาคโลหิต 55,555 ซีซี เพื่อช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องใน...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
4 ต.ค. 66
08:00 น. - 14:00 น.
...
2 ต.ค. 66
งานครบรอบ 55 ปี วันสถาปนามหาวิทยาลัยทักษิณ เคลื่อนเปลี่ยนสู่...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
2 ต.ค. 66
08:30 น. - 17:00 น.
...
20 ต.ค. 66
งาน Bake & Bev Carnival...

กิจกรรม
20 ต.ค. 66
16:00 น. - 23:00 น.
...
25 ต.ค. 66
การบรรยายพิเศษ Overview on Rice Research and Production in M...

กิจกรรม
25 ต.ค. 66
10:00 น. - 11:00 น.
...
26 พ.ย. 66
TSU Running Chalenge 55th Anniversary of TSU...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
26 พ.ย. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
25 ต.ค. 66
สัมมนาแนวทางการดำเนินงานโครงการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายบุคลากร...

กิจกรรม
25 ต.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
20 ต.ค. 66
...
17 ต.ค. 66
...
18 ต.ค. 66
...
13 พ.ย. 66
อบรมการยกระดับสมรรถนะด้านการวิจัย(การสร้างนวัตกรรมสังคม) หัว...

อบรม
13 พ.ย. 66
08:00 น. - 16:30 น.
...
18-8 พ.ย. 66
จัดสอบ TOEIC รอบเดือนพฤศจิกายน 2566...

การจัดสอบ
18-8 พ.ย. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
30 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66
กิจกรรม เหลือคุณ เราขอ ส่งต่อสังคม...

55 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ
30 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66
08:00 น. - 23:00 น.
...
30 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66
กิจกรรม Recycle your Bicycle...

กิจกรรม
30 ต.ค. 66 - 30 พ.ย. 66
10:54 น. - 10:54 น.
...
7-8 ธ.ค. 66
TSU HUSO Open House & Academic Fair ครั้งที่ 2...

กิจกรรม
7-8 ธ.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
7-8 ธ.ค. 66
โครงการอบรมหลักสูตร เทคนิคการวิเคราะห์พื้นที่ เพื่อออกแบบโคร...

กิจกรรม
7-8 ธ.ค. 66
08:00 น. - 17:00 น.
...
13 พ.ย. 66
ขอเชิญรับฟังการชี้แจงรายละเอียดการเปิดรับข้อเสนอโครงการยุวชน...

กิจกรรม
13 พ.ย. 66
15:00 น. - 16:30 น.
...
15 พ.ย. 66
...
14 ธ.ค. 66
The Open International Joint Symposium between Thailand and ...

กิจกรรม
14 ธ.ค. 66
08:00 น. - 16:30 น.
...
16 พ.ย. 66
ค่ายเทคนิคปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์ หลักสูตร : สบู่ชาร์โคล แ...

กิจกรรม
16 พ.ย. 66
09:00 น. - 16:00 น.
...
23-25 พ.ค. 67
การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 35 และนานาชาติครั้งที่ 2 ...

กิจกรรม
23-25 พ.ค. 67
08:00 น. - 17:00 น.
...
20 พ.ย. 66
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาเมืองปากพะยูนสู่เมืองแห่งการ...

กิจกรรม
20 พ.ย. 66
13:00 น. - 16:30 น.
...
16-17 ม.ค. 67
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิ...

อบรม
16-17 ม.ค. 67
08:00 น. - 17:00 น.
...
18-19 ม.ค. 67
โครงการอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์จากงานประจำของข้าราช...

อบรม
18-19 ม.ค. 67
08:00 น. - 17:00 น.
...
26-27 พ.ย. 66
งานวันลอยกระทง ประจำปี 2566...

กิจกรรม
26-27 พ.ย. 66
10:00 น. - 20:00 น.
...
29 พ.ย. 66
...
1 ธ.ค. 66
...
7 ธ.ค. 66
...
2 ธ.ค. 66
การแสดงดนตรี Parichart Wind Orchestra Thaksin University ประ...

กิจกรรม
2 ธ.ค. 66
17:00 น. - 21:00 น.
ติดตามความเคลื่อนไหว ข้อมูลกิจกรรมต่างๆ
มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ทุกวันที่นี่
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
Email: we@tsu.ac.th
Phone: 0-7431-7600
Address: 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
พัฒนาโดย ฝ่ายสื่อสารองค์กรและสำนักคอมพิวเตอร์
Copyright © 2023 event.ac.th All rights reserved.